SER EnergieakkoordSER Energieakkoord

Bouwend Nederland zet zich al jaren in voor het maximaal stimuleren van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Daarom is Bouwend Nederland één van de betrokken partijen van het SER Energieakkoord. Energiebesparing geldt voor nieuwbouw maar vooral ook voor bestaande woningen en andere gebouwen. Als zoveel partijen hun handtekening onder het SER Energieakkoord voor duurzame groei zetten, is het eindelijk mogelijk om al op korte termijn concrete vooruitgang te boeken, zo verwacht Bouwend Nederland.

Volgens Bouwend Nederland hebben alle partijen, die bij het SER Energieakkoord voor duurzame groei zijn betrokken, een belangrijke stap voorwaarts gezet in het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Een stap die de bouwsector bovendien ook nog eens vele duizenden manjaren extra werk kan opleveren. En dat is mooi meegenomen in een tijd dat de bouw nog altijd meer een rem op dan een motor van de Nederlandse economie is.

In de eerste plaats is hiermee duidelijkheid gecreëerd over het Energielabel. In 2014 en 2015 krijgen alle woningeigenaren en verhuurders een indicatief energielabel van hun woning, met daarbij de mogelijkheid om de bijbehorende woningkenmerken te actualiseren. De huidige berekeningssystematiek voor de energieprestatie van gebouwen blijft gehandhaafd in de vorm van een energieprestatiecertificaat, waarop de uitkomst van de berekening én de daarbij behorende waarde van het energielabel staan vermeld. Dit certificaat kan vervolgens als voorwaarde worden gesteld voor het verkrijgen van een voordelige financieringsregeling. Bouwend Nederland wil het energieprestatiecertificaat bovendien koppelen aan een integraal advies over mogelijke woningverbeteringen voor de woningeigenaar.

Lokaal initiatief

Voor duurzame woningverbeteringen wordt tegelijkertijd een nieuwe energieprestatiegarantie in het leven geroepen, waarmee de kwaliteit van de energiebesparende maatregelen kan worden gegarandeerd. In dit kader is ook de afspraak met de VNG van belang, om zorg te dragen voor energieloketten en –winkels waar consumenten snel de juiste adviezen over isolatie en verduurzaming kunnen krijgen.

Financiering

Een tweede belangrijk resultaat is dat de financiering van investeringen in energiebesparende maatregelen aantrekkelijker wordt gemaakt. Zo wordt er een revolverend fonds ingesteld van € 600 miljoen voor energiebesparing voor verhuurders en eigen woningbezitters. Dit fonds zal al in 2013 van start gaan. Bouwend Nederland is al geruime tijd in overleg over de introductie van goedkope leningen (met lage rente) voor het financieren van investeringen in energiebesparing. Die inzet werpt nu ook zijn vruchten af.

Woningcorporaties

Ten derde zijn er afspraken gemaakt die woningcorporaties helpen in het voornemen om de voorraad bestaande huurwoningen energiezuiniger te maken. Corporaties zullen tot 2017 jaarlijks 100 miljoen reserveren voor energiebesparing. De benodigde 400 miljoen euro komt uit de SDE+-gelden. Ook zal de Green Deal Stroomversnelling, over de duurzame renovatie van 110.000 woningen, concreet worden opgepakt. Eerder had Bouwend Nederland samen met Aedes en Uneto-VNI het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een duurzaam renovatieconcept voor corporatiewoningen. Hier zijn diverse leden van de drie brancheorganisaties vervolgens concreet mee aan de slag gegaan. Uiteindelijk moet dit tot een gezamenlijk uitgewerkte duurzame renovatie-aanpak leiden.

BRON: Bouwend Nederland
Auteur: Paul Schumacher